Polityka prywatności

INFORMACJA
związana z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z prowadzoną działalnością przetwarzamy dane osobowe. Dbamy o to, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:


1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instalbud AP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wyszkowie, adres: ul. Truskawkowa 2, nr KRS 0000411634.

Dla większej czytelności informacji, administrator poniżej posługuje się zaimkiem „my”.


2. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:

W sprawach związanych z danymi osobowymi, w tym w celu realizacji przysługujących Państwu praw, mogą Państwo kontaktować się z nami drogą e-mail: biuro@instalbud-ap.pl lub pisemnie na adres ul. Truskawkowa 2, 07-200 Wyszków.

Skrót RODO używany poniżej oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


3. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

•  prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

•  prawo sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),

•  prawo do żądania usunięcia danych osobowych – mogą Państwo złożyć do nas wniosek o usunięcie swoich danych osobowych w wypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 17 ust. 3 RODO,

•  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć do nas wniosek o ograniczenie przetwarzania danych: (1) jeśli kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych; (2) jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Państwo sprzeciwią się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (3) jeśli nie będziemy potrzebować Państwa danych osobowych do celów przetwarzania ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (4) na czas rozpatrzenia wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 RODO),

•  prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących Państwa, które dostarczyli nam Państwo na podstawie umowy lub Państwa zgody, jeśli przetwarzanie następuje w sposób zautomatyzowany. Wówczas mogą Państwo zlecić nam również przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi, o ile jest to technicznie możliwe (art. 20 RODO),

•  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,

•  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.


4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli:

a. są one przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – wówczas sprzeciw nie wymaga uzasadnienia lub

b. z uwagi na Państwa szczególną sytuację, w wypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez nas jest:

•  niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub

•  nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych na ww. podstawach przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. e  i f RODO), chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 21 RODO).

Informujemy również, że szczegółowe regulacje dotyczące wyżej wymienionych Państwa praw zawarte są w RODO. Jeśli potrzebują Państwo bliższych informacji lub wskazówek dotyczących realizacji powyższych praw, uprzejmie prosimy o kontakt (informacje o możliwości kontaktu z nami zawarte są w punkcie 2 Informacji).


5. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

•  nasi pracownicy i współpracownicy na podstawie udzielonego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
•  podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, tj.: podmioty świadczące na naszą rzecz usługi: księgowe, prawne, informatyczne, kurierskie i pocztowe oraz nasi podwykonawcy – na podstawie umów zawartych z nami;
•  inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.


6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.


7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Biuro:
ul. Truskawkowa 2 
07-200 Wyszków

Telefon:
(29) 741-93-11